Blog

Hetken hallitsijat kirja

Julkisesta elämästä on 2000-luvulla tullut entistä vaarallisempaa. Julkisuus ryöstäytyy käsistä, ryntää hetkestä toiseen arvaamattomasti ja voi syöstä vallasta korkeimmankin päättäjän.

Yhteiskuntien yhteinen elämä on notkistunut: monet instituutiot ja rakenteet natisevat liitoksissaan ja vallanpitäjien asema on heikentynyt. Politiikan ja talouden johtajat yrittävät hallita aikaansa julkisuudessa, mutta samalla heidän valtansa on entistä hetkellisempää.

Hetken hallitsijat kuvaa suomalaisen julkisen elämän muutoksia tarkastelemalla yhteiskunnan eliitteihin kohdistuneita kohuja ja niiden seurauksia. Teos näyttää, miten julkisen elämän tärkeimmät tekijät, kansalaiset, poliitikot ja journalistit, ovat muuttuneet ja mitä he ajattelevat muutoksesta. Samalla teos pohtii suomalaisen yhteiskunnan yhteisen elämän mahdollisuuksia. Olemmeko menettämässä kykymme keskustella yhteisistä asioista vai elämmekö julkisen elämän uuden nousun aikaa?

Sisällys

Johdanto: Notkistuva julkinen elämä — Anu Kantola

1.    Modernin julkisuuden teoria ja käytännöt — Anu Kantola
2.    Skandaalit ja julkinen elämä Suomessa — Anu Kantola & Juho Vesa
3.    Notkean myrskyn silmässä: vaalirahaskandaali —Anu Kantola, Juho Vesa & Salli Hakala
4.    Notkistuva politiikka — Salli Hakala
5.    Notkean journalismin nousu— Anu Kantola
6.    Kansalaisuus liikkeessä — Jari Väliverronen
7.    Tyhjää vai täyttä julkista elämää? — Anu Kantola

Viitteet
Lähteet ja kirjallisuus
Liite 1. Eliittejä koskevat skandaalit Suomessa (1950–2011)
Liite 2. Vaalirahaskandaalin keskeisiä tapahtumia
Liite 3. Luvun 6 tutkimusmenetelmät ja aineistonvalinnan periaatteet
Kirjoittajat

 

Kirjoittajat

Anu Kantola (VTT) on viestinnän yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut politiikkaa, valtaa, mediaa, journalismia ja globalisaatiota.
Salli Hakala (VTM) on viestinnän yliopistonlehtori Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Hän on tutkinut julkishallinnon viestintää, poliittista viestintää ja yhteiskunnallisia kriisejä.
Juho Vesa (VTM) on viestinnän jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa ja tutkii julkisen keskustelun merkitystä poliittisessa päätöksenteossa ja vallankäytössä.
Jari Väliverronen (YTM) on tutkija Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikössä. Hän on tutkinut journalismia ja journalistien ammattietiikan muutoksia.

Saatteeksi

2000-luvulla julkinen elämä tuntuu olevan yllätyksiä täynnä. Viimeistellessämme tätä kirjaa muun muassa Yleisradion iltauutisissa kerrottiin, että Saudi-Arabian kuningas oli tarjoutunut ostamaan verkkopalvelu Facebookin 150 miljardilla dollarilla. Epäiltiin, että näin hän yritti estää protestiliikkeiden leviämisen muista arabimaista omaan maahansa. Uutinen osoittautui ankaksi, mutta keväällä 2011 se kuulosti mahdolliselta. Arabimaiden pitkäaikaiset valtiaat kokivat olonsa tukalaksi, kun heitä uhkasi verkon kautta mobilisoituva kansanliike.

Uutisankka kuvaa myös sitä, että Ylen kaltaiset vakiintuneet mediat ovat muutosten keskellä. Monien länsimaisten laatulehtien levikit ovat olleet syöksykierteessä etenkin vuodesta 2008 lähtien. Verkkoon on syntynyt uusia julkisen elämän muotoja, jotka haastavat kansallisen ja kunnioitetun laatujulkisuuden. Kilpailu katsojista, lukijoista ja klikkauksista on kiihtynyt niin, että kaikkien on yritettävä iskeä nopeasti samoihin meheviin juttuaiheisiin. Usein myös laatujournalismi tarttuu tietoihin, jotka eivät pidä paikkaansa.

Tämä teos kuvaa 2000-luvulla kiihtyneitä julkisen elämän muutoksia ja sijoittaa ne laajempaan yhteyteen. Teos pohjautuu projektiin, jonka tarkoitus oli tutkia vuonna 2008 alkanutta vaalirahaskandaalia. Miksi siitä tuli itsenäisen Suomen suurin ja pitkäkestoisin julkinen skandaali? Pian projektin käynnistyttyä kävi selväksi, että skandaalin ymmärtämiseksi oli muodostettava käsitys myös laajemmasta historiallisesta taustasta. Päädyimme tutkimaan yhteiskunnan eliittejä koskevia skandaaleja 1970-luvulta 2000-luvulle.2000-luvun muutosten taustalla on 1970-luvulla alkanut julkisen elämän muutos, joka heijastaa yhteiskunnan syvempiä rakenteellisia murroksia. Yhteiskunnat ovat vapautuneet, keskiluokkaistuneet ja moniarvoistuneet. Vakaat rakenteet ja instituutiot ovat notkistuneet: tuotantorakenne, ammatit, poliittiset aatteet, perhemuodot, identiteetit ja kulttuuri ovat jatkuvassa liikkeessä. Tämä on näkynyt yhteiskunnan yhteisessä julkisessa elämässä: monet julkiset auktoriteetit ja instituutiot on kyseenalaistettu, yhteiskunnan eliittien elämä on käynyt entistä arvaamattomammaksi ja kansalaisten merkitys on kasvanut. Poliitikot joutuvat kamppailemaan näkyvyydestä uusin keinoin ja metsästämään liukkaiksi käyneitä liikkuvia äänestäjiä.

Journalistit taistelevat katsojien, lukijoiden ja verkonkäyttäjien huomiosta. Kansalaiset, äänestäjät, osakkeenomistajat ja kuluttajat vaativat vallankäyttäjiltä entistä suurempaa läpinäkyvyyttä. Haastattelimme kirjaa varten 53 poliitikkoa ja journalistia sekä teimme kaksi laajaa mielipidekyselyä kansalaisille. Kuvaamme aineistoista välittyvää kokemusta elämästä ja yhteiskunnasta sekä itse kunkin paikasta siinä. Miten poliitikot, journalistit ja kansalaiset kokevat yhteiskunnan ympärillään? Entä miten he näkevät itsensä ja oman roolinsa siinä?

Tutkimusprojektia rahoitti Helsingin Sanomain Säätiö, jolle lämpimät kiitokset. Olemme kiitollisia myös haastateltaville, jotka antoivat meille aikaansa ja jakoivat näkemyksiään. Kiitokset tutkimuksessa haastatelluille poliitikoille ja journalisteille. Kiitämme erityisesti Tuomo Pietiläistä ja Jarkko Rahkosta yhteistyöstä. Kiitämme myös käsikirjoitusta kommentoineita Risto Heiskalaa, Juha Herkmania ja Risto Kuneliusta sekä kustantajamme Gaudeamuksen nimetöntä refereetä. Saimme monia arvokkaita näkökulmia, joiden ansiosta teos parani kvanttiloikalla loppusuoralla. Gaudeamuksen Tuomas Seppä paneutui tekstiin parantaen sitä hyvillä huomioillaan huomattavasti. Sanni Tengvall teki mainiota jälkeä asiantuntevana ja kärsivällisenä kustannustoimittajana.

Projektilla oli kaksi kotisoitetta: Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC sekä Tampereen yliopiston Journalismintutkimusyksikkö. Kiitokset kaikille työtovereille! On hauska tehdä töitä tutkimuskeskusten innostavassa ja ennakkoluulottomassa
ilmapiirissä.

Helsingin Pesulassa ja Tampereen Virrassa 20.4.2011
Anu Kantola, Salli Hakala, Juho Vesa & Jari Väliverronen

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield