Blog

Perustuslakituomioistuin Suomeen!

Vierasblogi

Kansalaisaloite seuraavan muutoksen saamiseksi perustuslakiin.

Aloiteteksti:

Perustuslain 106§ on kumottava.

Perustuslakiin on lisättävä seuraava pykälä momentteineen.

Perustuslain rikkomisen estämiseksi ja sen noudattamiseksi kaikessa virka-, lainkäyttö- ja lainsäädäntötoiminnassa perustetaan Perustuslakituomioistuin.

Asian voi saattaa vireille jokainen milloin tahansa. Asiassa on ratkaisupakko. Perustuslain vastainen asia ei vanhene.

Asian siinä käsittelee 10 tuomarin virkaan kelpoista henkilöä eli vähintään Varatuomaria ja 5 maallikkotuomaria, jotka valitaan erikseen kuhunkin asiaan kuulutuksella julkisessa väestörekisterikeskuksen toimeenpanemassa arvonnassa kunkin arkipäivän klo 12.00 siten, kun vireille tulevat asiat vaativat.

Toimesta voi kieltäytyä todistettavan sairauden tms. perusteella. Toimi siinä on kansalaisvelvollisuus.

Tuomariksi asiassa ei voi ryhtyä, jos tuomariksi valittu on Oikeudenkäymiskaaren mukaan jäävi kuten siellä säädetään tai hän on osallistunut asian käsittelyyn, esittelyyn, asianajoon, ratkaisutoimintaan tai säätämiseen jossain sen vaiheessa tai muutoin tuomioistuimen puolueettomuus vaarantuu.

Sen tuomio on lopullinen ja armahduskelvoton oheisseuraamuksineen.

Joka rikkoo tahallisesti tai tuottamuksellisesti Perustuslakia virka-, lainkäyttö-, lainsäädäntö- tai muussa julkisessa tehtävässään, tulee tuomita vankeusrangaistukseen kahdeksi vuodeksi-elinkaudeksi asianhaaroista ja rikkomuksen tasosta riippuen tarvittavine oheisseuraamuksineen kuten viraltapanoon, vahingonkorvaukseen yms. kuten muualla kutakin oheisseuraamusta koskevassa lainsäädännössä säädetään.

Perustuslakituomioistuimen pysyvästä toimistohenkilökunnasta palvelussuhteen ehtoineen määrätään mitä laissa erikseen tarkemmin säädetään.

Tämä laki tulee saattaa voimaan mahdollisimman pian kansalaisaloitteen tultua hyväksyttyä.

Perustelut:

Vuonna 2000 Suomi sai uuden Perustuslain ja jokaiseen kotiin jaettiin sininen kirjanen, jossa sen kansalaisille kerrotaan se ja valtiomme peruspilarit. Kirja julistaa, että mikään alempi laki ei voi olla tämän jälkeen ristiriidassa Perustuslain kanssa.

Näin ei kuitenkaan ole, koska meiltä puuttuu jokaiselle sivistys- ja oikeusvaltiolle kuuluva Perustuslakituomioistuin valvomaan sen noudattamista. Lisäksi sen rikkomista ei ole kriminalisoitu, eikä sen noudattamista valvo oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies eikä tasavallan presidentti eivätkä myöskään tuomarit, vaikka sen 106§:n piti tuoda myös yksittäistapauksissa sen jälkivalvontaoikeuden, mutta sen olennaista loukkausta tuomareille ei käytännössä ole ja he vetäytyvät vastuusta poliitikkojen selän taakse noudattaen yhä Perustuslakivaliokunnan jäävien ja lainsäätäjien itse itsensä tai kaverin muka valvontalausuntoihin, joista saa hyväksynnän törkeimmillekin perus- ja ihmisoikeusloukkauksille, vaikka valiokunnat eivät ole tuomioistuin.

Tunnettu valtiosääntöjuristi Antero Jyränki on luonnehtinut mm. olennaiseksi tuomioistuimen sivuuttamisvelvollisuuden alaiseksi lain, joka loukkaa ainakin kahta Perustuslain pykälää tai vähäisesti tätä useampaa ilman, että kyse olisi eduskunnan lainsäädäntövallan anastuksesta. Eoa ja Oka ovat puolestaan poliitikkojen nimittämiä ja hallintovaltaa. He eivät valvo perusoikeuksien toteumista tehtäviensä mukaisesti lausuen mm. ettei heillä ole lainsäädäntövaltaa tai oikeutta muuttaa tuomioita selväänkin syyttämispyyntöön perusoikeuksien rikonnoissa ja he ovat luoneet sisäisesti käytännön , ettei kantaa oteta keskeneräiseen valituskelpoiseen asiaan aivan kuin kansalaisilla ei olisi oikeutta saada asiallinen ja Perustuslain tai muun lain mukainen tuomio tai päätös jo virkamies- tai alioikeustasolla. Lisäosoitus heiltä on Perustuslain kanssa lähes samasisältöisten ja niihin kuuluvien ihmisoikeuksien toteutumisen valvonta, sillä yhtäkään virkasyytettä heidän toimestaan ei ole nostettu korkeimpien oikeuksien tuomareiden tuomioista, joista on seurannut Suomelle langettava päätös tai tuomio esim. YK:n ihmisoikeuskomitealta tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta mm. useissa sananvapauttamme tai oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevissa asioissa.

Näin voi kysyä, miksi kansalaisten tulisi noudattaa edes tavallisia lakeja, kun Perustuslakia ei tarvitse noudattaa korkeiden valtaorgaanien toimesta. Monet valtiosääntöjuristimme ovat todenneetkin, että he eivät selitä tai edes yritä selittää ulkomaan kollegoille Suomen järjestelmää tai että meillä olisi puolueeton ja pätevä Perustuslain valvonta. Siksi meillä on mm. ikärasistinen eläkeläisten taitettu indeksi, Uuden kalastuslain mukainen Ely-keskuksen antama kalastuslupa vastustuksestasi huolimatta kaupalliseen kalastukseen pihallesi omaisuuden suojan ja kotirauhan vastaisesti, vankilaviranomaisilla oikeus päästää vanki koevapauteen tai lomille paljon ennen tuomioistuimen tuomion loppumista ainoastaan niille kuuluvan tuomiovallan vastaisesti, solmitaan Isäntämaasopimuksia, jonka uudelleen käsittelemiseksi tai tarkistamiseksi on tehty tätä kirjoitettaessa kansalaisaloite sen loukatessa jopa kuutta eri Perustuslain pykälää kahden oikeustieteen tohtorin mielestä, säädetään rajoitettuja seksinosto- ja parituskieltoja YK:n ihmisoikeus ja Aidskomitean vaateiden, terveyden, turvallisuuden ja yksilönvapauden suojan vastaisesti, ylläpidetään Perustuslain vastaista puoluekuria jne.

Kaiken edellä esitetyn perusteella maahamme tarvitaan riippumaton Perustuslakituomioistuin, jolla pitää olla riittävä välimatka ja tuomiovalta Perustuslakia rikkoviin tahoihin esim. eduskuntaan lainsäädäntövirkamiehineen ja sen lausunnonantajiin, presidenttiin ja tuomareihin. Perustuslain 106§ tulee siten kumota. Perustuslakivaliokunnan asema ja tehtävät jääköön eduskunnan itsensä harkintaan, koska niiden jäsenet lausuntoineen tulevat myös tuomioistuimen toimivallan alle. Sille tulee antaa lopullinen tuomiovalta ottaa juttu missä prosessivaiheessa tahansa Perustuslakia loukkaavissa hallintopäätöksissä ja tuomioissa ratkaistavakseen vapaamuotoisella kanteella tai kantelulla tms. Lisäksi sille tulee antaa valta kumota tämän lain voimaantullessa voimassa olevat Perustuslain vastaiset lait ja alemmat normit kokonaan tai vain sitä loukkaavin osin harkintansa mukaan ilman presidentin tms. armahdusoikeutta, ettei esim. poliittisesti valittu presidentti voisi mitätöidä sen valtaa. Se voisi myös antaa pyydettäessä lausuntoja vireillä olevien normien säädäntähankkeista ja niiden perustuslainmukaisuudesta. Eduskunnan mahdollisuus tehdä poikkeuslakeja tms. Perustuslakia loukkaavina sen säätöjärjestyksellä loppuu myös. Oikeusturvavakuutuksen muutoksien johdosta oikeutta saavat nykyisin vaan varattomat ja rikkaat ja syytteet voidaan jättää nostamatta ja syyte hylätä lahjotun tai epäpätevän, sairaan yms. tuomarin toimesta, joka voi olla vapaamuurari, jolla on yksi vala liikaa vannottuna ja noudatettavana toimessaan, jota ei voi valvoa kuin toinen samanlainen ylemmästä oikeudesta ja kaikkein korkeimmissa ei kukaan kuten edellä on todettu. Siksi Perustuslakituomioistuimen prosessin tulee olla ilmainen ja vapaasti kenen tahansa nostettavissa, jos se on riittävän selkeästi ilmaistu. Sille tulee valta tuomita säädösvastuullinen ministeri ja Perustuslain vastaista lakia tai niihin rinnastuvaa Ihmisoikeusvelvoitetta puoltaneet valmistelijat sekä lausunnonantajat esim. Eoa , Oka, eri professorit ja virkamiehet sekä yksityishenkilöt lain tietotasonsa perusteella ja sitä kannattaneet kansanedustajat sekä sen mukaan tuominneet tai päättäneet tuomarit ja muut julkista valtaa käyttäneet sekä lain hyväksynyt tasavallan presidentti kahdesta vuodesta-elinkaudeksi vankeuteen ja mahdolliseen lisäseuraamukseen kuten vahingonkorvaus, viraltapano tai sotilasarvon menetys, jollei kyse ole sitovasta Ihmisoikeusvelvoitteesta tai sen sopimuksesta eroamisesta tai itse Perustuslain muuttamisesta tai kumoamisesta tms. Edellä kuvatun välimatkan ja lahjomattomuuden varmistamiseksi tulee kunkin asian tuomarit ja puheenjohtaja valita arvalla kaikista Suomen tuomarin virkaan kelpoisista henkilöistä samoin kuin rekrytoijat sen palvelukseen valittavalle toimistohenkilökunnalle, vaikkapa väestörekisterikeskuksen suorittamalla julkisen arvonnan perusteella.

Tehtävä olisi kansalaisvelvollisuus, jota ei voisi käyttää irtisanomisperusteena henkilön työstä tai virasta. Palkkaus olisi sama kuin korkeimpien oikeuksien jäsenillä ja presidentillä. Tehtävästä voisi kieltäytyä tai pidättyä vain sairauden tms. todistettavan syyn perusteella tai jääviyden, joita olisi Oikeudenkäymiskaaren mukaiset tuomarinjäävit sekä asianosaisuus asiaan käsittelyyn virkamiehenä, kansanedustajana, tuomarina, asiamiehenä, esittelijänä jossain sen vaiheessa tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen linjaukset esim., että puolueettomuus muusta syystä vaarantuu tai sen toiminta ei näytä siltä. Tuomarien lukumäärä sisältäen puheenjohtajan olisi 10. Tuomiot olisivat enemmistöpäätöksiä ja tasatuloksen sattuessa puheenjohtajan ääni ratkaisisi. Perustuslain rikkomisen rangaistusta määrättäessä ratkaisisi kuitenkin tasatuloksessa lievin mielipide. Prosessi kulkisi soveltuvin osin asiakohtaisesti miten Oikeudenkäymiskaaressa, Hallintolainkäyttölaissa tai Hakemuslainkäyttöä koskevissa laeissa säädetään.

 Perustuslakiin kuuluvan kansan oikeuden osallistua ja kehittää omaa hallinto- ja oikeusympäristöään sekä yleisen elämänkokemuksen turvaamiseksi tuomarien rinnalle samoin tuomarinoikeuksin arvottaisiin myös em. tavalla 5 maallikkotuomaria 18-70vuotiaista Suomen kansalaisista, jotka hallitsevat itseään ja omaisuuttaan. Jos jutun asianosainen käyttää asiamiestä tulee tämän kulut korvata valtion varoista samojen periaatteiden mukaisesti kuin Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annettu määrää. Rahoitusta ko. tuomioistuimen perustaminen ei juurikaan tarvitsisi, koska jos se alkaa toimimaan tarkoituksensa mukaan, tulee paljon tuomioita vahingonkorvauksineen lopullisien ja siis heti ulosmitattavissa olevien tuomioiden ja niiden vahingonkorvausten kautta ja Oka:n ja Eoa:n virastoista varmaankin vähennettävien tai viraltapantavien muka perus- ja ihmisoikeusvalvontatehtävien kadotessa. Tuomioistuimen pysyvää tsto yms. henkilökuntatarvetta on vaikea arvioida, joten se jääköön lailla säädettäviksi palvelussuhteen ehtoineen. Tuomarien arvonnan vuoksi ko. tuomioistuin olisi pätevä myös käsittelemään sitä itseään tai esim. sen tuomarien jääviyttä koskevat jutut, jos vaikka arpa suosisi tietyn Perustuslain vastaisen lain puolesta äänestäneen puolueen puoluekirjan omaavia tuomareita.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

Comment Spam Blocking by WP-SpamShield